Nyheter - 22. oktober 2016

«Herre, gi oss større tro (jfr. Luk. 17,5)
Tro – fundamentet til elisabethsøstrenes liv og sendelse»

22. oktober, den obligatorisk minnedagen for den hl. Johannes Paul II, begynte vi med felles laudes. Den hellige Messe leste Prelaten Tymon Chmielecki. Med henvisning til pavens lære minnet Pater Tymon om pavens uforglemmelige ord: „Vær ikke redde...”. I våre hjerter hørtes da straks de neste ordene: „... åpne hjertene deres for Kristus”. Pater Tymon sa videre at pavens lære, oppfordrer oss til å overgi våre liv til Kristus. Vi kunne bli vitner for Guds barmhjertige kjærlighet for dagens mennesker, som ofte mister troen og ikke finner noen mening i livet.  Styrket med gaven av å oppleve Generalkapittelet sammen, skal Søstrene komme tilbake til sine bo- og tjenestesteder. Der, i de fattige, syke og trengende venter Kristus på oss. Han vil, ved elisabethsøstrenes tjeneste, fremdeles virke og gjøre frelses historien tilstedeværende.

Kl. 9:15 samlet Kapitularene seg i konferamserommet, hvor i formiddagens økt ble de innledet av liturgikommisjon med meditasjon over den hl. Johannes Paul II. Under denne økten stemte vi over neste del av protokolen. Så ble vedtak fra kapittelet i 2010 lest opp. Søstrene diskuterte hvilke saker som skulle bli dette kapittelets vedtak.

Ettermiddagen kunne Søstrene organisere som de ønsket.

Nyheter - 21. oktober 2016

«Herre, gi oss større tro (jfr. Luk. 17,5)
Tro – fundamentet til elisabethsøstrenes liv og sendelse»

Tiden går. Neste kapitteldag begynte vi med felles laudes kl. 7:00 og den hellige Messe, feiret av Pater Andrzej Wodka CSSR, som i homilien reflekterte over tekstene til ordets liturgi fra dagen.

I dåpens sakrament ble vi gitt nåden, som gir oss mulighet til å leve et dypt liv i Gud. Takket være Guds nåde kan vi se det, som er skjult og klarer å oppdage Guds virke i vår hverdag. Han er stadig blant oss og virker her og nå. Vi alle er i Ham og alt vårt kommer fra Ham. Gud er sjenerøs overfor oss og Han forventer fullt engasjement i gjengjeld.  Generalkapittelet er tid for kreativ spenning og en spesiell nådentid, hvor vår ordenskonsekrasjon får fornyet kvalitet. Gjennom vår trofasthet mot Den Hellige Ånds innskytelser, kan Gud Fader i oss og gjennom oss åpenbare Jesus.

Kl. 9:15 samlet Kapitularene seg i konferanserommet, hvor Søstrene fra Boliwia og Paragway ledet oss i en meditasjon over troen, og den forberedte oss til dagens møte. Så fulgte foredrag, holdt av Pater Andrzej Wodka CSSR, med tittelen: „Ordensfelleskapet som stedet for gjensidig tillit og vitnesbyrd om enhet og fred”.

Den første delen handlet om gjensidig tillit. Tillit er et overraskende aktuellt emne i dag. Det handler ikke bare om tilliten vi legger i Gud (personlig og som et felleskap), men som Pater Andrzej understreket, det handler om gjensidig  tillit mellom de konsekrerte. Den er nødvendig for eksistensen og vitaliteten i hele ordenslivet. For å være som en refleksjon av Treenighetens mysterium, er gjensidig tillit grunnlaget i relasjonen mellom Faderen og Sønnen i Den Hellige Ånd og samtidig „sjelen” for den konsekrerte lydighet. Tilliten i det konsekrerte livet skjer først og fremst mellom Elev og Jesus. Tillitens gjensidighet mellom Elev og Jesus strekker seg i denne dimensjonen ut for hele Kirken: den er ikke bare en intimitet mellom de to, men når Det mystiske Legemets nivå.

I den andre delen framstilte Pater Andrzej gjensidig tillit som Jesu Påske i oss. Kristus kom inn i det største tillits mysteriet, da Han erfarte denudasjon (tillintetgjøring) i sin korsdøds mysterium. Før det bandt Jesus linkledet om seg og vasket disiplenes føtter. Frelseren begynner den evige oppbyggelsestimen for tillit (som var ødelagt av Satans verk i paradiset, da han ble fristet til å ønske og bli som Gud). Ved  å handle som en slave og vaske føttene til de, som snart skulle skuffe Ham, begynner det nye Paradiset: Gud – Mennesket tjener sin forråder, men på den måten gjenoppretter Han tilliten! Det finnes ikke andre måter å gjøre det på.

I den tredje delen framstilte foredragsholderen emnet som profeti om tillit – i familierealsjonens hus. Tilliten er et frø, men også en frukt. For å eie tilliten, må man leve med Evangeliet. Gjensidig tillit er Åndens gave, som gjenspeiler Teenighetens liv i menneskers historie. Den er også det største vitnesbyrdet og frukten av Kjærlighet, til og med når den blir fornektet og forrådt. Vi ser det i den korsfestede Jesus – fra Hans side ble det nye frelsers felleskap født. De konsekrerte personers profeti består av dette: du skal ikke vente på bedre løsninger eller den mest avanserte tekniske oppfinelsen, men vise verden „med deg selv” og „her og nå” i Kirken, at den nye skapningen virkelig har blitt til og utrettelig bygger huset, som menneskeheten, hvert eneste menneskes hjerte lengter etter. Et hus for gjensidig, familiær tillit, enhet og fred.

Ettermiddagen kunne Søstrene bruke etter eget ønske. Søstrene kunne også ta del i dag to i den nasjonale polske takksigelses pilegrimsferden til Roma, ved å delta i den hellige Messe i San Giovanni i Lateran kirken. Messen ble feiret av den polske primas Wojciech Polak.

Nyheter - 20. oktober 2016

«Herre, gi oss større tro (jfr. Luk. 17,5)
Tro – fundamentet til elisabethsøstrenes liv og sendelse»

Dagen i dag, etter gårsdagens intensive arbeid i plenum, var mer «åndelig» og fokuserte på emnet: TROEN. Etter felles laudes ble den hellige Messe celebrert på italiensk av Prelaten Albert Warso. Allerede i homilie ledet han oss inn mot dagens hoved emne. Ved å reflektere over dagens evangelietekst fremholdt han, at for oss skulle troen være den grunnleggende referanse i hverdagslivet, særlig i de mest utfordrende situasjoner, når vi opplever vanskeligheter eller forskjellige former for lidelser.

Formiddagen ble for Kapitularene en dyp åndelig opplevelse. Pater Albert foredro over emnet: «Troen – fundamentet til det konsekrerte livet». Det ble ikke en akademisk og vitenskapelig oppvisning, men først og fremst et vitnesbyrd om hans personlige tro. Det er umulig å formidle hans dype tanker til oss i et så kort notat. Derfor gjenngis hans sentrale tanke: «Troen er, og i alle fall skulle være, fundamentet og den naturlige, innerste egenart/vesen for vårt konsekrerte liv. Uten troen, kunne vårt liv bli (kanskje av og til er) en karikatur». «Alt jeg gjør og hvem jeg er som konsekrert person, har bare betydning i troens perspektiv». «Troen fødes i et møte med den levende Gud … Bønnen, særlig Eukaristien (samtale, møte med Gud) er det troende menneskets pust». «Troen virker gjennom kjærligheten» (Gal. 5,6) Konsekrerte personer, bevisste troen som sitt livs fundament, er kalt til større kjærlighet. Det første miljøet (samfunnet) for å realisere troen er i ordensfelleskaper, der vi lever. «Den som virkelig har blitt kjent med Herren i Eukaristien, blir spontant en apostel for Hans reelle tilstedeværelse» (Pater Raniero Cantalamessa).

Arbeid med programmet for permanent formasjon ble avsluttet i går, og ettermiddagen kunne søstrene bruke etter eget ønske. Søstrene fra Polen var veldig glade for det, fordi de kunne da delta ved den hellige Messe i Santa Maria Maggiore, der dagens hellige Messe der var den første i Den nasjonale pilegrimsferden i anledning 1050 års jubileet for Polens dåp. Man takker også for Det barmhjertige jubelåretet og Verdensungdomsdagene, som ble lagt til Kraków.

Nyheter - 19. oktober 2016

«Herre, gi oss større tro (jfr. Luk. 17,5) 
Tro – fundamentet til elisabethsøstrenes liv og sendelse»

Etter gårsdagens pilegrimstur, begynte dagen i dag etter dagsplanen, med felles laudes og den hellige Messe på tysk feiret av Pater Polikarp Nowak OFM. I homilien understreket han at vi i våre liv og tjenester skal praktisere ydmykhetens dyd og la oss ledes av barmhjertigheten. Vi skulle også huske, hva Jesus snakker om i Evangeliet: «Av den som har fått mye, skal det ventes mye, og av den som mye er betrodd, skal det kreves desto mer» (Luk. 12, 48).

På formiddagens fellesmøte fortsatte vi med programmet for permanent formasjon for de neste seks årene. Vi begynte også økten med forslag og ønsker rettet til Generalkapittelet. Diskusjoner over de siste, fortsatte vi med om ettermiddagen. 

Denne dagen avsluttet vi med vesper og tilbedelse av Alterets Sakrament.

Nyheter - 18. oktober 2016

«Herre, gi oss større tro (jfr. Luk. 17,5)
Tro – fundamentet til elisabethsøstrenes liv og sendelse»

Det er dagen uten plenums „arbeid”.  Dagen i dag er avsatt til pilegrimstur i den hl. Frans fotspor. Valfarts målet var Poggio Bustone og Ponte Colombo. Vi begynte nokså tidlig – kl. 5:00 feiret Pater Waldemar Barszcz TOR, Pater Ryszard Wróbel OFMConv og Pater Roman Wadach OFMConv den hellige Messe.

Etter en rask frokost sammen med Pater Ryszard startet vi på vår pilgrimsvei. De fransiskanske sanktuarier befinner seg i Rieti Dalen.

Møte med den hl. Frans begynte i Poggio Bustone. Den hl. Frans valgte Poggio Bustone, til bosted for seg og sine første seks medbrødre. Han ble ikke forstått, hverken av sin familie eller byens borgere. Han og hans medbrødre kom til Poggio Bustone i 1208. Tradisjonen sier at det var nettopp der, i brødrenes første bolig, han fikk vissheten om at Gud hadde tilgitte ham alle hans synder og forsikret ham om Små Brødre Ordenens fremtid.

Neste stoppested var La Forresta, hvor vi spiste middag, for så videre å bli kjent med stedet hvor hl. Frans skrev ordensregelen. Fonte Colombo er kalt „det fransiskanske Sinai”, fordi det var her, på fjellet, han redigerte den nye regelen.

På hvert sted hadde vi god tid til bønn og kunne bli kjent med minnesmerker og området som vi forbinder med hl. Frans; stedene han og hans medbrødre levde, virket og ba.

På tilbakevei, gjennem bønn og gledelig sang, gav vi uttrykk for takknemlighet til vår kjære Moder M. Samuela og hennes Rådssøstre for denne pilegrimsreisen, hvor vi i stille bønn kunne møtes med hl. Frans og i hans åndelighet og betro oss selv og vår Kongregasjon til den barmhjertige Gud.

Nyheter - 17. oktober 2016

«Herre, gi oss større tro (jfr. Luk. 17,5)
Tro – fundamentet til elisabethsøstrenes liv og sendelse»

Denne solrike morgenen begynte vi foran Jesu føtter med laudes og den hellige Messe, som ble feiret av Pater Waldemar Barszcz TOR. I homilien snakket han om de tre teologale dyder: tro, håp og kjærlighet i lys av dagens lesninger. Han understreket at håpet befinner seg mellom troen som fundamentet og kjærligheten som resultat av vår relasjon til Gud. Håpet gjør mennesket i stand til å leve i de gudommelige løftenes verden. Håpet strekker seg mot fremtiden. Håpet er relevant for ønsket om lykke som Gud har lagt inn i hver menneskes hjerte. Det beskytter oss mot tvil, støtter oss i vår forlatthet, styrker hjertet, mens vi venter på det evige liv. Håpet trenger vi i våre liv.

Fellesmøte begynte med meditasjon, forberedt av Søstrene fra Toruń provinsen. Meditasjonen var basert på lignelsen om sennepsfrøet. Vår tro er fremdeles mindre enn et sennepsfrø og derfor bør vi uustanselig be: Herre, gi oss større tro.

Etter meditasjonen presenterte Moder M. Samuela dagens oppgave. I dag begynte vi arbeidet med emner til den permanente formasjon de neste seks årene. På formiddagen arbeidet vi i grupper. Så samlet vi oss igjen om ettermiddagen for å presentere forslag utarbeidet av de enkelte grupper.

Nyheter - 15. oktober 2016

«Herre, gi oss større tro (jfr. Luk. 17,5)
Tro – fundamentet til elisabethsøstrenes liv og sendelse»

Også dagen i dag begynte vi med morgens lovprisningbønn for enda en ny dag, som vi fikk i gave. Den hellige Messe ble feiret kl. 7:30 av Pater Waldemar Barszcz TOR, som preket over dagens store helgen den hl. Teresa av Avila, som ved å følge Den hellige Ånds innskytelse viste Kirken fullkommenhetens vei. Ved å følge hennes åndelige råd, kan de, som får kallets nåde,  oppnå hellighet. I sin grenseløse godhet skjenker Gud hver av oss frihetens gave, som vi kan bruke på forskjellige måter. Ved å være årvåkne (våke over oss selv) hver dag og ved trofast å gjennkjenne Den hellige Ånds innskytelser, kan vi bli Guds kjærlighets og barmhjertighets ekte vitner. Frihetens gave kan vi også bruke på feil måte, hvis vi lukker våre øyne, ører og hjerte for Guds Ord. Det kan føre oss så galt avsted at vi forråder Den hellige Ånd. Konsekvensene blir: motløshet, sløvhet og rutine i klosterlivet. I dagens verden, lever vi med stadig mindre oppmerksomhet på troen, Gud og Hans bekjennere. Denne situasjonen tilskynder oss til å oppleve den ekte gave som konsekrasjonen er og til å bevare trofastheten for Kristus inntil enden. 

Kl. 9:00 samlet kapitularene seg i konferanserommet og ble forberedt til dagens økter med en meditasjon, forberedt av Søstrene fra Region Sverige og Danmark.  Helt til sent på kvelden foregikk oppsummering av gruppearbeidene og avstemning over de enkelte kapitler i Konstitusjonen. Pater Waldemar, som var til stede, delte med oss sin lange erfaring og juridiske viten. Flere dagers arbeid med bearbeidelse av våre Konstitusjoner og Direktoriet ble avsluttet. Moder M. Samuela takket Søstrene fra det tidligere generalrådet, provinsial- og regionalsøstrene og kommisjon som bestod av Søstrene fra forskjellige land, for det grundige arbeidet de hadde gjort på forhånd med å forberede tekstene til generalkapittelet.

For å takke Den barmhjertige Gud for vår Kongregasjon har Søstrene sunget kanon „Ubi caritas”.

Nyheter - 14. oktober 2016

«Herre, gi oss større tro (jfr. Luk. 17,5)
Tro – fundamentet til elisabethsøstrenes liv og sendelse»

Den 14. oktober begynte vi kl. 7:00 med felles laudes. I dag ble den hellige Messe feiret av Pater Waldemar Barszcz TOR, for provinsialrådessøster i Torun provins, Søster M. Krzysztofa Kosińska i anledning hennes fødselsdag. I homilien refererte celebranten til dagens Evangelie tekst (Luk. 12,1-7), hvor Vår Herre i ordene: „Vær ikke redde...”, oppmuntrer oss til å ta modig imot vanskeligheter og livets overrraskelser når de kommer. Han minnet oss også om, at vi er dyrebare i Guds øyne, derfor bør vi oppleve vår konsekrasjon med entusiasme og satse for fullt. I vår trofasthet mot Gud må vi være ekte, sannferdige og troverdige. Ekthet kommer fra hjerte som er forelsket i Gud. Ofte er vi redde for andre menneskers vurdering av oss, men det er jo Gud som ser våre hjerter og kjenner oss til dypet. Man må virkelig overgi seg til Gud med tillit og lidenskap. Han er med oss hvert øyeblikk, han er her og nå og han blir med oss for alltid.

Ved frokost ble Søster M. Krzysztofa gratulert av alle tilsedeværende.

Kl. 9:15 møtte kapitularne opp i sine grupper for å fortsette arbeidet med våre Konstutusjoner og Direktoriet.

Kl. 15:00 samlet kapitularene seg i konferanserommet for å referere resultatene fra gruppearbeidene, presentere konklusjoner og gjennomføre avstemming. Søstrene fra den norske provinsen innledet med en meditasjon.

Om kvelden takket vi den gode Gud under tilbedelse for den nåderike dagen, som gikk og betrodde kapittelets neste dager til Guds Forsyn. 

Nyheter - 13. oktober 2016

«Herre, gi oss større tro (jfr. Luk. 17,5)
Tro – fundamentet til elisabethsøstrenes liv og sendelse»

Dagen begynte med felles laudes og den hellige Messe ble feiret av pater dr. Waldemar Barszcz TOR. I sin homilie reflekterte han over dagens Evangelietekst og uderstreket at vi burde, i vårt hverdagsliv, særlig i fellesskapetsliv, unngå falskhet og løgn, slik at vi ikke en dag kommer til å høre fra Kristus: „ve dere”.... Den sikreste og mest effektive resept for et godt, vakkert og lykkelig liv i fellesskap, (ekteskap, familier, ordensliv) er overholdelse av følgende regel: avslutt hver dag med å oppklare misforståelser, som oppstod og forsone dere med hverandre.

Ved frokostbordet gratulerte vi provinspriorinnen fra Warszawa, Søster M. Samuela Kamińska, i anledning hennes fødselsdag.

I samsvar med kapittelets ordning holdte Pater dr. Waldemar Barszcz foredrag: „Revisjon av Konstitusjoner og Direktoriet i lys av Den kanoniske rett og Kirkens lære”. Etter fordraget hadde vi mulighet til diskusjon og spørsmål.

Om ettermidagen og om kvelden fortsatte vi med gruppearbeid over Konstutusjonene og Direktoriet.

Dagen ble avsluttet med privat bønn og tilbedelse.

Nyheter - 12. oktober 2016

«Herre, gi oss større tro (jfr. Luk. 17,5)
Tro – fundamentet til elisabethsøstrenes liv og sendelse»

Dagen begynte nokså tidlig, og den var spesiell av flere grunner: Søster M. Edith feiret sin fødselsdag, på formiddagen var vi til audiens hos vår hellige Far, pave Frans og om kvelden var vi invitert til aftensmat i generalhuset.

Den hellige Messe ble feiret kl. 5:30 av fire prester: Pater Roman Wadach OFMConv, Pater Zdzisław Kijas OFMConv, Pater Ryszard Wróbel OFMConv og Prelaten Tymon Chmielecki.

Ved frokostbordet gratulerte vi Søster M. Edith, for så å gå til Peters Plassen, som i dag var fylt til randen av pilegrimer. Vi hadde plass nesten rett ved  podiet, der den hellige Far talte til alle.

I dagens katekese betraktet pave Frans teksten fra Evangeliet etter den hl. Matteus (Matt. 25, 31-46), som paven kalte for „Jesu testament”, fordi i dette fragmentet forsikrer Jesus oss om, „alt dere har gjort mot en av mine minste brødre”, det har vi også gjort mot Ham, sm er i alle trengende. Hellige Far oppmuntret oss til å starte på nytt, på bevisstgjøringen av barmhjertighetens gjerninger og utføre dem (i alle fall en om dagen) i vårt hverdagsliv, – slik blir vi til barmhjertighetens vitner.

I en kort samtale med Moder M. Samuela og Søster M. Edith ga pave Frans sin velsignelse til Generalkapittelet, hele Kongregasjonen og hver Søster, særlig de syke og lidende Søstre. Etter audiens hadde vi tid til egen disposisjon, og vi samlet oss igjen kl. 18:00 i generalhuset til kveldsmat i søstrelig glede sammen med Søstrene som bor der.

Nyheter - 11. oktober 2016

«Herre, gi oss større tro (jfr. Luk. 17,5)
Tro – fundamentet til elisabethsøstrenes liv og sendelse»

Det var med en regnfull og kald morgen vi begynte den åttende kapitteldagen. Prelaten Grzegorz Erlebach snakket i sin homilie om den hellige pave Johannes XXIII på hans liturgiske minnedagen. Den hl. Johannes XXIII, kalt godhetens pave, var krevende ovefor seg selv. I sine notater hadde han skrevet ned 10 regler, han burde oppfylle for å kunne bli hellig. Man skulle heller ikke snakke ondt om hverandre og unngå to ting: hastverk og ubesluttsomhet.

Arbeidsdagen begynte med at Søstrene fra Poznan provinsen presenterte sin meditasjon om den hl. Josef. Deretter ledet Søster M. Edith Bremer oss i en arbeidsøkt om våre Kontitusjoner. Hun la frem for oss Generalkapittelets oppgaver. Det er jo det høyeste lovgivende organ i vår Kongregasjon. Hun understreket ansvaret som hviler på oss og sa at Konstitusjonene angir rettningen for Kongregasjonens åndelighet.

I dag arbeidet vi også i seks forskjellige grupper: fire polskatalende, en tysktalende og en portugisisk- og spansktalende.

Dagen avsluttet vi med felles bønn og tilbedelse av Alterets Sakrament.

Nyheter - 10. oktober 2016

«Herre, gi oss større tro (jfr. Luk. 17,5)
Tro – fundamentet til elisabethsøstrenes liv og sendelse» 

Etter søndagen, som var fridag og hver søster kunne selv planlegge den, begynte den sjuende kapitteldagen vår med felles officium og den hellige Messe feiret av pater Ryszard Wróbel OFMConv. I homilien la han vekt på at hver og en av oss skal huske, hvem vi er foran Gud og kunne lese „tidens tegn” i hverdagslivet. Gud gir oss ledetråder og tegn. Gud bruker personer, hendelser og ting i vår nærhet. Det er gjerne de mest naturlige, dagligdagse ting. Gud ønsker å møte oss der hvor vi er og der vi virker.

I dag fortsatte vi med å se på forholdene i våre regioner og spesielt  i våre misjonsland. Plenum begynte med meditasjon, foreberedt av søstrene fra Brasil. Meditasjonen handlet om perler, som utvikler seg i skjell og påfører skjellet smerter. Perlene er fremmedlegemer som vokser i skjellet.

Kapitularsøstrene lyttet til fortellinger fra våre søstre som trjenestegjør i Brasil, Paraguay, Kasakhstan, Georgia, Ungarn, Litauen, Danmark, Tanzania og Det hellige land.

Generalpriorinnen takket søstrene for presentasjonene og sa at ikke enhver kan bli misjonær i et eksotisk land eller et annet kontinent, men hver av oss er medlem av St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon og har derigjennom sin del i Kirkens misjonsverk.

Nyheter - 8. oktober 2016

«Herre, gi oss større tro (jfr. Luk. 17,5)
Tro – fundamentet til elisabethsøstrenes liv og sendelse» 

I dag begynte sakskapittel. Dagen begynte vi, slik som før, med felles laudes kl. 7:00 og kl. 7:30 feiret pater Krzysztof Bieliński den hellige Messen på polsk. Han understreket Den hellige Ånds ledende og grunnleggende rolle under Generalkapittelet. Vår oppgave er å høre hans stemme for å kunne ta beslutninger som er i henhold til Jesu Kristi intensjon. Vår Kongregasjon er på nytt kalt til å forkynne den barmhjertige kjærlighet for verden, slik vår vernehelgen den hl. Elisabeth og våre Grunnleggerne gjorde. 

Kl. 9:30 kapitularene samlet seg i konferanserommet.  Temaet var Klima - Søstrene fra provinsen Wrocław stod for innledningen og ledet oss i en meditasjon. Etterpå presentert provinser fra: Tyskland, Nysa, Wrocław, Katowice og Toruń mulitmedia prosjekter om klima, alt i en meditativ atmosfære.

Moder M. Samuela Werbińska informerte oss om at etter Generalrådets beslutning er Søster M. Anna Barełkowska utnevnt til Generalsekretær for de neste seks år. Søster M. Anna Hałabis er utnevnt til Generaløkonom. Moder M. Samuela takket Søster M. Chrystiana Stachel, nåværende Generaløkonom, for hennes dyktige tjeneste for hele Kongregasjons beste. Moder M. Samuela gratulerte begge Søstrene, som nå tar fatt på sine ansvarsfulle oppgaver i Generalrådet. Alle kapitularene sluttet seg til Moder M. Samuela`s gode ønsker.

Kl. 15:30 fortsatte følgende provinser med sine presentasjoner: den italienske, den norske, Warszawa og Poznań, også Region Brasil og Region Sverige hadde sine presentasjoner.

Etter aftensmat ble det sunget «Magnificat» som takk og lovprisning til den gode Gud for den nåderik uken som har gått.

Nyheter - 7. oktober 2016

«Herre, gi oss større tro (jfr. Luk. 17,5)
Tro – fundamentet for elisabethsøstrenes liv og sendelse»

Minnedagen for Vår Frue av Rosenkransen og den første fredag i måneden, begynte vi kl. 7:00 med felles laudes. Dagens høydepunkt var den hellige Messe feiret av prelaten Piotr Tisler.

I sin homilie refererte han til minnedagen: Når vi betrakter rosenkransens mysterier midt i vår hverdag, blir vi veiledet av Den hellige Ånds lys og i troens perspektiv får mysteriene den riktige betydning.

KL. 9:15 samlet de stemmeberettigede kapitularene seg i konferanserommet, hvor søstrene fra den tyske provins innledet dagen med meditasjon over Maria. Deretter har Moder M. Samuela Werbińska gjort søstrene kjent med reglene for valg av generalrådessøstre.

Valgresultatet av nye generalrådessøstrene ble følgende:

I Generalrådessøster (Generalvikar) M. Rafaela Fischbach
II Generalrådessøster M. Paula Zaborowska
III Generalrådessøster M. Weronika Tomczyk
IV Generalrådessøster M. Patrycja Sobinek

I dagene som følger vil det nye generalrådet velge generalsekretær og generaløkonom.

Etter valget uttrykte Generalpriorinnen sin store takk til søstrene, som nå avslutter sin tjeneste: Søster M. Edith Bremer og Søster M. Birgit Häusler og med glede ønsket hun de nye generalrådessøstre velkommen. Alle kapitularene og provinshusets fellesskap sluttet seg til Generalpriorinnens gratulasjoner. De overrakte dem også blomster.

Som takk for gjennomført valg har kapitularene og husets fellesskap sunget Te Deum.

Ettermiddag fikk søstrene til egen disposisjon.

Nyheter - 6. oktober 2016

«Herre, gi oss større tro (jfr. Luk. 17,5)
Tro – fundamentet for elisabethsøstrenes liv og sendelse»

Dagen for valg av Generalpriorinne begynte med den hellige Messe på latin feiret av kardinalen Zenon Grocholewski. I sin homilie minnet kardinalen igjen om troens fundamentale rolle i våre liv: „Troen er som en mørk stjernenatt. Om natten ser man lengre og man ser sine livs virkelighet i det evige livs perspektiv”.

KL. 9:30 samlet de stemmeberettigede kapitularene seg i konferanserommet. Etter hymnen til Den hellige Ånd forklarte kardinalen, som  ledet valget, avstemningsreglene.

Møtet for XXV Generalkapittelet valgte Søster M. Samuela Werbińska til Generalpriorinne for St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon. Etter at de pålagte kanoniske prosedyrer var gjennomført, har den Apostoliske Stol godkjent Moder Samuela`s tredje periode.

Da alt var gjort og kontrolert, ble den gjenvalgte Generalpriorinne gratulert av Provinsialsuperior Søster M. Lucia Bigus på vegne av hele kapittelet. Hver enkelt kapitular hadde allerede gratulert Moder Samuela. Som takk for det gjennomførte valget, sang vi hymne Te Deum i kapellet. Stemningen under middagen viste oss søsterlig glede og fellesskap mellom alle, både kapitularene og søstrene i provinshuset.

Ettermiddagen var avsatt til søstrenes personlig disposisjon. Vi hadde da anledning til å besøke Peterskirken og andre hellige steder i den evige by.

Nyheter - 5. oktober 2016

«Herre, gi oss større tro (jfr. Luk. 17,5)
Tro – fundamentet for elisabethsøstrenes liv og sendelse»

05.10.2016 – liturgisk minnedag for den hl. Faustyna Kowalska

Kapitularene hadde i dag retrettdag for å forberede seg til morgendagens valg av Generalsuperior. Dagen, som foregikk i stillhet, begynte med laudes og den hellige Messe, feiret av pater Zdzisław Kijas OFM Conv.

På formiddagen holdte pater Zdzisław foredrag. Han betraktet det evangeliske møtet mellom Jesus og Sakkeus (Luk. 19,1-10): Sakkeus var nysgjerrig av seg. Han var også nysgjerrig på forkynnelsen om Gud. Han var liten av vekst og måtte løse den utfordringen for å kunne se Jesus… Da han så Ham, bestemte han seg for «å miste noe, for å vinne noe». Han var ikke lenger bare en tilskuer («han skyndte seg ned»), med glede tok han imot Jesus i sitt hus («tok imot ham med glede») og delte sine goder med andre, («halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige») uten å legge merke til det andre sa om ham («alle som så det, murret»).

Denne betraktningen førte til følgende refleksjon: Å bli nysgjerrig på Gud, betyr å oppdage Hans tilstedeværelse i sitt liv, være konsentrert om Ham, være takknemlig overfor Ham og alt dette, uten å legge merke til murring som alltid vil komme.

Kun det mennesket som er nysgjerrig på Gud, kan bli profet. Og profet er den som blir betatt av Gud og klarer å snakke om Ham med hele sitt liv.

Kapitularene brukte mye tid til privat bønn og tilbedelse av Alterets Sakrament, som også avsluttet dagen.

Nyheter - 4. oktober 2016

„Herre, gi oss større tro (jfr. Luk 17,5). 
Tro – fundamentet for elisabethsøstrenes liv og sendelse”.

Andre dag av Generalkapittelet begynte med felles laudes og den hellige Messe,  feiret av prelat Pawel Malecha. Han arbeider i det Apostoliske Signatur. I dag ble Messe lest på tysk.

Generalpriorinnen overbrakte kapitularene en hilsen fra vår hellige Far: „Hans Hellighet, Pave Frans sender kapitularene sine hjerteligste ønsker og ber om den hellige Ånds støtte for et fruktbart kapittel. Vår hellige Far håper at dette viktige møtet fornyer søstrenes forpliktelse til hellighet og trofasthet for klosterlivets idealer, til enda større hengivenhet for Evangeliets sak og for Kirken. Paven ønsker at søstrene, med ny kraft, overgir seg til å tjene de fattige, særlig de i geografisk fjerne områder og der menneksets eksistens er truet. Vi kan, ved å være trofaste mot våre Grunnleggerinners karisma, hentet styrke til kjærlig pleie av de fattige og syke Jesu lidende lemmer. Mødrene våre kunne det ved sin levende forbindelse med Kristus."

Denne dagen har Generalpriorinne M. Samuela Werbinska brukt til å lese opp rapporten om kongregasjonens virksomhet i de siste seks årene. Sammen med presentasjonen ble viktige begivenheter kronologisk flettet inn.  

Etter rapporten takket Generalvikar Søster M. Edith Bremer Moder Samuela for alt arbeid og ansvar, som har hvilt på henne i hennes seksårige tjeneste.

På vegne av hele Kongregasjonen takket Provinspriorinne Søster M. Dominika Kinder Generalpriorinne og Generalrådet for deres tjeneste og innsats.

Nyheter - 3. oktober 2016

„Herre, gi oss større tro (jfr. Luk 17,5).
Tro – fundamentet for elisabethsøstrenes liv og sendelse”.

Den 3. oktober 2016 begynte vårt XXV Generalkapittel. Det finner sted i provinshuset ved via dell`Olmata i Roma. I kapittelet deltar 55 søstre fra 19 forskjellige land.

Den hellige messe, med bønn om hellig Åndens lys, åpnet kapittelet.  Messen ble feiret av kardinal Stanislaw Rylko. I prekenen understreket kardinalen, at generalkapittelet er en tid for Guds nåde og en tid for refleksjon. Vi kan på nytt oppdage, hva som er vesentlig i det konsekrerte liv og i kongregasjons karisma. Kapittelet gir oss tid til ettertanke og overveielse. Hvordan kan man få nytt liv til sin tro, stryke til sitt håp, brenne i kjærlighet og forene alle i Kristus?

Etter Eukaristien ønsket Generalpriorinne Moder M. Samuela Werbińska alle kapitularene, til I kapittelets plenum, velkommen. Generalkapittelets gjennomgående emne er: „Herre, gi oss større tro (jfr. Luk 17,5). Tro – fundamentet for elisabethsøstrenes liv og sendelse”. Søstrene kommer til å dele mange tanker med hverandre. Hvordan skal man kunne videreformidle sin karisma i dagens verden? Hvordan skal man kunne motta apostoliske utfordringer, for å kunne gjøre livet litt bedre?

I samsvar med våre Konstutusjoner har man  på første arbeidsdag  stemt over det XXV Generalkapittelets reglementet og hørt rapporten om Kongregasjonens økonomiske tilstand, skrevet av Generaløkonom Søster M. Chrystiana Stachel.

Dagen ble avluttet med felles vesper og tilbedelse av Alterets Sakrament.

TELEGRAM FRA VATIKANET

Kjære Moder M. Samuela Werbińska
St. Elisabethsøstrenes Generalsuperior

via Nomentana, 140
00162 ROMA

I anledning av Kongregasjons XXV Generalkapittel, og også i sammenheng med Det Ekstraordinære Barmhjertighetens Jubelår, som inviterer alle til å praktisere de åndelige og legemlige barmhjertighets gjerninger, og oppmuntrer alle til å bli levende bilder på Kristi medfølelse og mildhet, sender Hans Hellighet Pave Frans hjertelige hilsener til Kapitularene. Paven ber om Den Hellige Ånds lys og nådegaver for kapittelets rådslagning. Kapittelets tema er: "Herre, gi oss større tro (jfr. Luk 17,5). Tro – fundamentet for elisabethsøstrenes liv og sendelse”

Vår Hl. Far håper at dette viktige møte fornyer søstrenes engasjement for hellighet og trofasthet overfor det konsekrerte livs idealer. Han ønsker at Kapittelet oppmuntrer søstrene til enda større hengivenhet for Evangeliet og for Kirken. Når søstrene gir forrang til tjenester for de fattige, særlig dem som befinner seg i verdens geografiske og eksistensielle periferier, fullfører de grunnleggernes karisma. De, som har øst fra deres levende forbindelse med Jesus. Derfor kunne de pleie, med kjærlighet, Kristi lidende lemmer i fattige og syke.

Hans Hellighet oppmuntrer Kapitularene til å øse fra Frelsers Hjertes uutgrunnelige kilde. Den er den nødvendig føde for den daglige misjon. Ved å overlate søstrenes rådslagning og Kapittelets beslutninger til Den Hellige Jomfru Maria og hl. Elisabeth, ber han om åndelig støtte for sin Peters tjeneste. Samtidig, av hele sitt hjerte, lyser han apostolisk velsignelse over Generalmoder og alle Kapitularene, idet han omfavner også hele ordens Familie.

Kardinal Pietro Parolin

Hans Hellighets Embetes Sekretær

Vatikanet, 23 september 2016